Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
25/07/2019

Communiqué fir d’Visiteure vum Bieleser Gaalgebierg

Léif alleguerten,

De Schäfferot vun der Gemeng Suessem deelt de Visiteure vum Bieleser Gaalgebierg mat, dass et an der Lescht leider ëmmer méi zu Verstéiss géint oder esouguer kompletter Ignoranz vis-à-vis vun de bestoende Reglementer um Gaalgebierg komm ass.

Dobäi kënnt, dass d’Verhale vun eenzelne Visiteuren, trotz reegelméissegen Uweisunge vun eise kommunalen Agenten, einfach net méi z’akzeptéieren ass.

De Schäfferot wëll an dësem Zesummenhang drun erënneren, dass all Zort vu Musek, virun allem mat Verstäerker oder Lautsprecheren, um Site streng verbueden ass.

Dat selwecht Verbuet gëllt fir d’Matbréngen an d’Installéiere vun elektresche Gruppen.

D’Grillen ass nëmmen an den dofir markéierte Beräicher erlaabt. D’Äsche mussen dono an déi speziell dofir virgesinne Backe geheit ginn. Wat privat Griller betrëfft, sou mussen déi mindestens 30cm vum Buedem ewech sinn.

Mam Verweis op de gesonde Mënscheverstand ass jidderee gebieden, d’Toiletten um Site ze benotzen.

Fir d’ Visiteuren a virun allem och d’Awunner an der Ëmgéigend net riicht virun ze stéieren, huet de Schäfferot entscheet, fir keng net autoriséiert an exzessiv Fester um Gaalgebierg méi zouzeloossen.

Als Konsequenz vun dëser Decisioun suergt de Schäfferot an enker Zesummenaarbecht mat der Police Grand-Ducale dofir, dass vum 26. Juli 2019 u verstäerkt Kontrolle gemaach ginn.

Flyer Respect Gaalgebierg

Zréck