Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

 • Max. file size: 200 MB.
 • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Senioren

Senior+

De Service Senior +, riicht sech un d’Bierger vun der Gemeng Suessem (Bieles, Éilereng, Suessem, Zolwer), déi op mannst 65 Joer hunn, genee ewéi och un hiert familiäert, soziaalt a professionellt Ëmfeld.

Wat sinn dem Service Senior+ seng Haaptmissiounen?

 • Eeler Matbierger et erméigleche bei sech doheem ze bleiwen.
 • Méiglech Hëllefen a “soins à domicile”, esou wéi al aner Servicer fir eeler Leit beschtens ze koordinéieren
 • Sozial Isoléierung verhënneren.
 • No enger Hospitalisatioun, wärend enger Rekonvaleszenz oder enger Reeducatioun eng Kontinuitéit bei der Fleeg doheem assuréieren.
 • Op d’Sécherheet vun eelere Matbierger oppassen.
 • Am Respekt mam Code de Deontologie vun den Assistants sociaux schaffen.

Wéi funktionéiert de  Service Senior +?

 • De Service Senior + ass e Service, dee gratis vun der Gemeng Suessem ugebuede gëtt.
 • Duerch vertraulech Gespréicher mat den eelere Matbierger an hirem Ëmfeld probéiert de Service Senior+ d’Leit ze beroden an z’orientéieren, fir esou déi beschtméiglech Solutioune vis-à-vis vun den existente Schwieregkeeten ze fannen.
 • De Service Senior+ schafft enk mat Dokteren, Fleegedéngschter an alle Strukturen, déi sech fir d’Wuel vun eelere Matbierger asetzen, zesummen.
 • Op Demande kann de Service Senior + och Visitten doheem maachen.

Kontakt

Tara Jung

Tel: 621 964 421

tara.jung@suessem.lu

Méindes – freides 08.30 – 15.30 (ausser donneschdes)