Den Accueil vum Biergerzenter ass a gewëssener Hisiicht d’Spigelbild vun der Gemeng.

D’Matbierger ginn informéiert a kréien déi néideg Informatiounen zu de verschiddenen administrativen Demarchen a ginn deementspriechend an de richtege Service orientéiert.

De Biergerzenter hännegt och verschidden Dokumenter aus an ass zoustänneg fir d’Telefonszentral.

 

Am Accueil vum Biergerzenter kann een dës Saache kafen oder kréien:

 • Dreckstuten – 3 € d’Stéck
 • Vignettes électroménagers – 8 € d’Stéck
 • Gourde – 12,5 €
 • Protektiounsmask – 5 € d’Stéck
 • Lecteur ID – 30 €
 • Artikuss-Ticketen
 • Geschichtsbicher Tome 1 & 2
 • Bautereglement
 • Nightrider
 • Valorlux-Tuten
 • Minettkompost-Certificat
 • Déi éischt Demande fir eng Allocation de vie chère.

Online-Formulaire :