Den Accueil vum Biergerzenter ass a gewëssener Hisiicht d’Spigelbild vun der Gemeng.

D’Matbierger ginn informéiert a kréien déi néideg Informatiounen zu de verschiddenen administrativen Demarchen a ginn deementspriechend an de richtege Service orientéiert.

De Biergerzenter hännegt och verschidden Dokumenter aus an ass zoustänneg fir d’Telefonszentral.

 

Am Accueil vum Biergerzenter kann een dës Saache kafen oder kréien:

  • Dreckstuten – 3 € d’Stéck
  • Vignettes électroménagers – 2,5 € d’Stéck
  • Lecteur ID – 30 €
  • Artikuss-Ticketen
  • Geschichtsbicher Tome 1 & 2
  • Bautereglement
  • Nightrider
  • Valorlux-Tuten
  • Minettkompost-Certificat
  • Déi éischt Demande fir eng Allocation de vie chère.