Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les traitements de données à caractère personnel réalisés par la Commune de Sanem ont pour seule finalité de lui permettre de mener à bien les missions légales dont elle est responsable, conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ëmwelt an Ekologie

Gemeinschaftsgaart Suessem

An dësem flotte Gaart hannert der Maison Relais an der Schlassstroos zu Suessem gëtt zesummen geplangt a geschafft. Hochbeeter wei och en Hingerstall gehéieren dozou. Néi Gäertner op jonk oder al sinn ëmmer wëllkomm! De RDV ass an der Regel all Samschdeg um 10:00 während der Saison. D’Matmaachen ass gratis an et gëtt keng Waardelëscht.