De Service Technique besteet aus dem Service Projets an dem Service Régie an huet seng Büroen an Atelieren op Nr. 75 rue de l ’Usine zu Bieles. Op dësem Site schaffen ongeféier 120 Leit  fir d’Wuel vun de Bierger aus der Gemeng.

Fannt hei déi wichtegst Telefonsnummeren am Fall vu Problemer.

Déi spezifesch Telefonsnummere vum Service Projets an de Services Régie fannt Dir an der Lëscht vun de Servicer vun der Suessemer Gemeng.