De Schoulservice ass verantwortlech fir de gudde Fonctionnement vum Enseignement an der Gemeng Suessem ze garantéieren. E setzt d’Schoulorganisatioun en place,  këmmert sech ëm d’Registréierung an d’Verdeelung vun de Schüler op verschiddene Klassen, beschäftegt sech mat Accidentsreporten a Schoulversécherungen, geréiert d’Ausrüstung vun de Schoulen an de Schoultransport, stellt Schoulzerfitikater aus, reegelt all Schoulugeleeënheeten, déi d’Schüler, d’Elteren, d’Elterevereenegung, de Schäfferot, de Gemengerot, de Comité de Cogestion an/oder d’Inspektorat betreffen an hëlleft bei der Organisatioun vu ville péri- a parascolairen Aktivitéiten (z.B. Fräizäitnomëtteger, Schoul Kolonien zu Fiesch, etc…).