De Service Sociétés ass den éischten Uspriechpartner fir sämtlech kommunal Veräiner an Associatiounen. Dorënner falen och d’Reservatioun an d’Locatioun vun den Infrastrukturen aus der Gemeng an dem jeeweilege Material. De Service Sociétés këmmert sech och ëm d’Statute vun de Veräiner.