De Service Informatique configuréiert a geréiert dat informatescht Material an d’Reseaue vun der Gemeng. Dës weideren ass et dem Service Informatique seng Tâche duerfir ze suergen, dass dës ouni Problemer funktionéieren.