De Service Informatique konfiguréiert a geréiert dat informatescht Material an d’Reseaue vun der Gemeng. Des Weideren ass et dem Service Informatique seng Tâche dofir ze suergen, datt dës ouni Problemer funktionéieren.