Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ëmwelt an Ekologie

Klimapakt

D’Gemeng Suessem huet am Februar 2014 de Klimapakt ënnerschriwwen. En handelt sech heibäi ëm eng Conventioun tëschent der Gemeng an dem Staat. D’ Gemeng engagéiert sech e Qualitéitsmanagementsystem fir hir Klima- an Energiepolitik ëmzesetzen an en Energie-comptabilitéitssystem fir hir kommunal Infrastrukturen an Anlagen anzeriichten.

Dank engem Katalog mat 79 Moossnamen, deen als Handbuch déngt, geet d’ Gemeng op eng efficace Manéier an d’ Richtung vun enger nohalteger Politik a folgende 6 Beräicher:

  1. Raumplanung a Konstruktiounen
  2. Kommunal Gebaier an Anlagen
  3. Ver- an Entsuergung
  4. Mobilitéit
  5. Intern Organisatioun
  6. Kommunikatioun an Zesummenaarbecht

Mat engem Zertifizéierungssytem op 3 Niveaue kënnen d’ Efforte bewäert ginn. Mam Erreeche vu 54,4% beim Audit vum November 2015, huet d’ Gemeng d’Zertifikatioun vun der Kategorie 2 erreecht.

E wichtegt Element am Prozess ass d‘ Klimateam. D’Memberen ënnerstëtzen de Klimaberoder bei sengen Aufgaben, wéi z.B. bei der Opstellung vum Joresprogramm Klimapakt.

Fir méi Informatioune consultéiert den offizielle Site vum Klimapakt oder kontaktéiert eisen interne Klimaberoder : david.hengen@suessem.lu.

Energieleitbild Gemeng Suessem