De Service des Relations publiques et de la Culture këmmert sech ëm d’Organisatioun an d’Koordinatioun vun deenen ënnerschiddlechste Manifestatiounen a Fester um Terrain vun der Gemeng Suessem.

Niewent der kompletter Programmatioun an der Gestioun vum Kulturhaus “Artikuss”, ass de Service och den éischten Uspriechpartner fir sämtlech kommunal Veräiner an Associatiounen. Dorënner falen och d’Reservatioun an d’Locatioun vun den Infrastrukturen aus der Gemeng an dem jeeweilege Material.

Weider Aufgabe vum Service sinn d’Promotioun vun der Gemeng Suessem duerch d’Konzeptioun, d’Redaktioun an d’Kreatioun vu verschiddenste Publikatiounen, wéi zum Beispill dem Magazine kuerz&knapp., Broschüren oder Flyeren. Doniewent këmmert de Service sech ëm den Internetsite vun der Gemeng, d’Presenz op de soziale Medien an d’Statute vun de Veräiner.

Zu gudder Lescht assuréiert de Service des Relations publiques et de la Culture d’Kommunikatioun vun der Gemeng no baussen an ass den Uspriechpartner fir d’Medien.