Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Abiergerung (Lëtzebuerger Nationalitéit)

 D’Demanden an d’Deklaratioune fir déi Lëtzebuerger Nationalitéit kënnen ze kréien, mussen beim Etat Civil vun der Gemeng, an där ee wunnt, gemaach ginn.

Um Scheema hei kënnt dir erausfannen fir wéi eng Prozedur Dir a Fro kommt.

D’Persounen, déi gären déi Lëtzebuerger Nationalitéit hätten, musse perséinlech am Etat Civil virstelleg ginn an do de kompletten Dossier, mat all de Piècen, déi vum Gesetz aus virgesi sinn, ofginn.

Méi Informatiounen iwwert d’Konditiounen, déi een erfëlle muss fir Lëtzebuerger ze ginn an d’Dokumenter, déi duerfir néideg sinn, fannt Dir op dësem Site.