Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Archiven

D’Bestänn vun den Archiven sinn eng richteg Schatzkëscht fir all déi, déi sech fir d’Kommunal- a Regionalgeschicht interesséieren.

Hei sinn Dausenden Dokumenter ze fannen, déi dat politescht, ekonomescht, soziaalt a kulturellt Liewe vun ongeféier 1800 u spigelen. Dozou gehéieren Akten a Dokumenter vun allen Zorten, Publikatioune vu Veräiner an Associatiounen, Ausschnëtter aus der Press a Bilddokumenter ewéi Fotoen, Plakater, Illustratiounen a Grafiken.

An de Stonnen an deenen d’Archiven op sinn, oder och op Rendezvous, steet all den Interesséierten och eng fachlech Berodung zur Verfügung.

Aus konservatoresche Grënn kann d’Benotze vun verschiddenen Objeten vum Archive limitéiert ginn.

D’Dokumenter däerfen allerdéngs net ausgeléint ginn.

A gerénge Quantitéiten an géint eng kleng Gebühr kënne Fotokopie vun den Dokumenter gemaach ginn.