Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les traitements de données à caractère personnel réalisés par la Commune de Sanem ont pour seule finalité de lui permettre de mener à bien les missions légales dont elle est responsable, conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
02/04/2024

Pakt vum interkulturellen Zesummeliewen ënnerschriwwen

De 27. Mäerz 2024 huet d’Gemeng Suessem zesumme mam Max Hahn, Minister fir Famill, Solidaritéit, Zesummeliewen an Ënnerbrengung vu Geflüchteten a mam Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises de Gemengepakt vum interkulturellen Zesummeliewen ënnerschriwwen. Mir gehéieren domat zu den 13. éischte Gemengen, déi dëse Pakt ënnerschriwwen hunn.
 
Mir gehéieren domat zu den 13. éischte Gemengen, déi dëse Pakt ënnerschriwwen hunn. D’Gemeng Suessem engagéiert sech op dësem Wee verstäerkt fir den Accès zu Infomaterial an d’Bedeelegung vun alle Mënschen, déi bei eis liewen an/oder schaffen, ze vereinfachen. Grad esou gëtt domat en Zeeche fir d’Bekämpfung vun all Form vu Rassismus an Diskriminatioun gesat, fir all Zort vun Diversitéit ze erméiglechen. De partizipative Prozess steet am Virdergrond. All Awunner·in gëtt bestäerkt, konstruktiv Virschléi zu Sujeten ze maachen, déi eis all eppes uginn, d’Zesummeliewen an den Austausch an der Gemeng Suessem aktiv matzegestalten an esou säin·hiren Deel dozou bäizedroen, dass d’Liewen an d’Schaffen an eiser Gemeng nach besser ka ginn.
 

 
Mam Akafrafttriede vum Gesetz am Juli 2023, ass d’Pilotphas vum Gemengepakt ofgeschloss ginn an huet dowéinst nei missten ënnerschriwwe ginn. An deem Kader ginn interesséiert Bierger·innen dozou opgeruff, sech am Bierger·innepakt ze engagéieren an deen zesumme mam Ministère ënnerschreiwe kënnen. Virdru war dat just fir auslännesch Matbierger·innen eng Optioun, elo ass dat och fir Lëtzebuerger·inne méiglech. Och hei gëllt: Jiddereen·t, deen·dat hei wunnt an/oder schafft, ka sech engagéieren.
 
Weider Informatioune ginn et um Internetsite vum Gemengepakt vum interkulturellen Zesummeliewen. An der Gemeng Suessem ass d’Annick Spellini, Responsabel vum Service à l’Égalité des chances et Diversité, Kontaktpersoun: annick.spellini@suessem.lu
 

 
 

Zréck