Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les traitements de données à caractère personnel réalisés par la Commune de Sanem ont pour seule finalité de lui permettre de mener à bien les missions légales dont elle est responsable, conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
21/12/2020

Éischt inklusiv Spillplaz an der Gemeng

Pénktlech fir d‘Vakanz ass déi éischt inklusiv Spillbuerg an der Gemeng fäerdeggestallt ginn.
Am Kader vum Projet Sport a Fräizäit fir Jiddwereen ass am Park Um Belval eng Spillbuerg mat villen taktillen Elementer installéiert ginn, déi net nëmme rollstullgerecht ass, mee déi ënnert anerem sou kontrasträich gestalt ass, dass och Kanner déi net gutt gesinn, kënne vun der Buerg profitéieren.
Dës Spillplaz, déi idealerweis direkt niewent dem Kannercampus an dem CDI (Centre pour le développement intellectuel, fréier EDIFF) läit, erlaabt et alle Kanner, onofhängeg vun hire kierperleche Kapazitéiten, sech ze begéinen an zesummen ze spillen.

     
Zréck