Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
01/04/2019

Hannert de Kulissen

Um Méindeg, 1. Abrëll 2019 war d’Klass 5e 3 aus dem Lycée de Garçons Esch (LGE) nomëttes op Besuch zu Bieles an de Gemengelokalitéiten, fir méi iwwer de Fonctionnement vun enger Gemeng an déi eenzel Servicer ze léieren.

Bei hirem Tour duerch d’Gebai sinn si ënner anerem gewuer ginn, wéi d’Gemeng hir Finanze geréiert, wat d’Responsabilitéite vum Bautebureau sinn a firwat de Biergerzenter als éischt Ulafplaz vun de Suessemer Awunner immens wichteg ass.

Déi 20 Schüler haten och Rendezvous mam Schäfferot, wou si mat hiren direkte Froen all méiglech Themen ugeschnidden hunn. D’Klass war interesséiert ze héieren, wat alles zum Job vun engem Buergermeeschter an engem Schäffe gehéiert. Et goung och zum Beispill ëm d’Haftanstalt Uerschterhaff, ëm d’Verkéiersinfrastrukturen bis hin zu méi generellen Theme wéi dem Schoulsystem.
 


Zréck