Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mell et

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Sozial Ariichtungen

RASE

Erkennt dir iech an enger vu folgende Situatiounen erëm?

  • Meng Famill duerchlieft de Moment eng schwéier Zäit
  • Alles wiisst mir iwwert de Kapp
  • Ech weess net un wien ech mech ka Wenden
  • Ech géing gären iwwert méiglech Hëllefen opgekläert ginn

De sozialen an edukative Service (RASE), deen aus enger Assistante Sociale an engem Educateur gradué zesumme gesat ass, ass en gratis Service vun der Suessemer Gemeng deen Iech an ärer Famill zur Verfügung steet.

Déi Professionell aus dem soziale Secteur, Léierinnen a Schoulmeeschteren, Educateuren an Educatricen, Elteren an all aner Persoun déi fir Kanner verantwortlech sinn, souwéi d ‘Kanner selwer kënnen sech wärend de Bürosstonnen (8.00-12.00 / 13.00-16.00 ) un de RASE wenden. Ufroen op RDV ausserhalb vun dësem Horaire sinn och méiglech.

De RASE ass ënnert der Nummer 59 30 75 – 822 z’erreechen an an der Maison Sociale op 16, rue de la Poste zu Bieles ze fannen.