Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Verwaltung vum CIGL Suessem

Déi deeglech Aktivitéite vum CIGL gi vun der “Cellule de coordination interne” geréiert. Dat sinn den Direkter, d’Responsabel vum administrative Service, de Responsabele vum techneschen Déngscht an déi 4 Equippecheffe vun de verschiddene Servicer vum CIGL.

Fir d’Direktioun z’ënnerstëtzen an en uerdentleche Fonctionnement vum CIGL Suessem ze garantéieren, ass 2017 eng administrativ Assistentin fest agestallt ginn. Fir den deeglechen Accueil vun de Clienten ass eng Persoun, déi iwwert eng mesure de réinsertion au travail vun der ADEM agestallt konnt ginn, responsabel.

De Verwaltungsrot vum CIGL setzt sech aktuell esou zesummen:

Marco Goelhausen (President)

Nathalie Morgenthaler (Vizepresidentin)

Jerry Kraetzer (Sekretär)

Marcel Denuit (Assesseur)

Ronny Koster (Tresorier)

Patrizia Arendt

Aly Biver

Pascal Brossard

Yannick Civera

Yves Dahm

Serge Faber

John Kass

Albert Menghi

Nobert Munkler

Nico Oehmen

Charles Paulus

Patricia Speck-Braun