Gäert am Matgesfeld zu Bieles

28 Gaardeparzellen stinn de Bierger aus der Gemeng zur Verfügung fir Geméis ze zillen oder Blummen ze séinen. Natierlech komplett ouni Pestizidien. De Fräiraum ronderëm gëtt zesummen genotzt. Och d’ Schoul  Bieles Post an d’ Maison Relais Redange (F) hunn hei hier Parzellen. Geréiert ginn Parzellen vun den Amis de la fleur Bieles.