Gemeinschaftsgaart Suessem

An dësem flotte Gaart hannert der Maison Relais an der Schlassstroos zu Suessem gëtt zesummen geplangt a geschafft. Hochbeeter wei och en Hingerstall gehéieren dozou. Néi Gäertner op jonk oder al sinn ëmmer wëllkomm! De RDV ass an der Regel all Samschdeg um 10:00 während der Saison. D’Matmaachen ass gratis an et gëtt keng Waardelëscht.