Mell et
Demarchen an Annuaire
Sichresultater fir: {{ searched_keyword }}
Annuaire
Formulairen
Dokumenter

Mellt et

  • Max. file size: 200 MB.
  • Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par la Commune de Sanem afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d'informations, veuillez consulter notre charte.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
19/02/2021

Aarbechten an der Déifferdengerstrooss zu Zolwer

D’Gemeng Suessem deelt mat, dass d’Firma Costantini Aarbechten an der Déifferdengerstrooss wéi och der  Scheierhaffstrooss zu Zolwer virgesäit.

A fënnef Phase gëtt hei d’Ofwaasserkanalisatiounsnetz erneiert an et ass eng Dauer vun 380 Schaffdeeg virgesinn. De Verkéier gëtt dem Verlaf vun den Aarbechten ugepasst.

Phas 1 – ab dem 22. Februar 2021

An enger éischter Phas, déi ronn sechs Wochen dauert, gëtt tëschent der Déifferdengerstrooss an der N32 (Deelstéck fir a Richtung Z.I. Gadderscheier) eng Einban ageriicht. Vum Scheierhaff erof gëtt eng Deviatioun duerch d’rue Emile Mayrisch ageriicht. Den Accès vum Scheierhaff a Richtung Gadderscheier a weider op d’Collectrice bleift bestoen.

Am Kader vun dësen Aarbechte gëtt och d’TICE-Linn 15 duerch d’rue Emile Mayrisch ëmgeleet. Doduerch entfalen d’Arrête Kuss, Cité Scheierhaff an Emile Mayrisch. Ersatzarrêten ginn tëschent de Nummeren 8 an 10 an der Scheierhaffstrooss an op 51 an der Déifferdengerstrooss ageriicht.

 

Phas 1

Komplette Chantier

 

 

Zréck